ODZNAKY ODBORNOSTÍ

 

PREVENTISTA junior

Zná hlavní příčiny vzniku požáru.

Zná telefonní čísla tísňového volání.

Zhotoví nejméně 2 výkresy nebo nástěnky s námětem požární ochrany.

Umí vyhledat požární závady.

Zná základy hoření.

 

 

 

PREVENTISTA

Prokáže znalost náplně odbornosti preventista junior.

Ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany - základní části a údržba komínů, skladování topidel a hořlavých kapalin, znalost častých požárních závad v domě, ovládá činnost při zpozorování požáru, chování v případě mimořádných událostí, evakuací, zná IZS a základní definice požární ochrany.

 

STROJNÍK junior

 

 

Zná jednoduché hasební prostředky a jejich použití.

Zná přenosné hasicí přístroje a umí je použít.

Zná povinnosti strojníka u zásahu.

 

 

 

STROJNÍK 

Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její části a její údržbu.

Zná druhy a způsoby použití běžných technických prostředků  PO.

Zná prakticky optické signály PO.

Prokáže znalost náplně odbornosti strojník junior.

KRONIKÁŘ

Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu.

Zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH.

Získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva.

VELITEL

Zná hlavní zásady při výjezdu jednotky k požáru.

Zná základní činnosti prováděné při zásahu a po ukončení zásahu.

Zná nebezpečí, která hrozí na místě zásahu.

CVIČITEL

Je nositelem odbornosti preventista a strojník.

Dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení.

Je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem.

Prokáže znalost vázání uzlů a smyček používaných v PO.
 

INSTRUKTOR

Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi.

Ovládá základy zdravovědy.

Zná základní dokumentaci kolektivu.

Má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen.